UKS STUDIO GWIAZD


Celem Uczniowskiego Klubu Sportowego Studio Gwiazd jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - szczególnie gimnastyki artystycznej.

Klub wykonuje swoje cele poprzez:
- planowanie i organizowanie zajęć sportowych dzieci w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
- organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
- angażowanie wszystkich dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
- organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
- prowadzenie działań w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jako forma zapobiegania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu,
- prowadzenie działań w celu upowszechniania sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, jako forma zapobiegania wykluczenia niepełnosprawnych dzieci z życia społecznego poprzez wdrażanie programów aktywności fizycznej
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
- organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku zimowego i letniego oraz obozów sportowych,
- organizowanie zgrupowań sportowych oraz obozów wypoczynkowych dla członków Klubu,
- udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego, w tym organizacja zawodów,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, promocji zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień,
- nawiązywanie kontaktów sportowych,
UKS Studio Gwiazd
Chorzów

NIP: 627 277 96 44

Konto:
59 1240 1330 1111 0011 1789 8889
Płatność TYLKO za zawody, pokazy, obozy itp.

Sponsor Uczniowskiego Klubu Sportowego Studio Gwiazd