Regulamin Studia Gwiazd


Obowiązuje od 01.08.2023

Studio Gwiazd - Gimnastyka Artystyczna.


1. Zajęcia dla dzieci odbywają się w Chorzowie, Gliwicach, Mysłowicach, Radzionkowie, Lędzinach i Zabrzu.

2. W zajęciach biorą udział gimnastyczki, których Rodzice/Opiekunowie prawni dostarczyli uzupełnioną i podpisaną Deklarację Studia Gwiazd (dostępną na stronie www.studio-gwiazd.pl) oraz dokonali płatności za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem. Deklaracja jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem Studia Gwiazd przez Rodzica i zobowiązuje go oraz dziecko do przestrzegania tego regulaminu. Rodzice są informowani o zmianie regulaminu, kontynuacja uczestniczenia dziecka w zajęciach potwierdza zapoznanie i akceptację nowego regulaminu w kolejnym roku szkolnym. Dlatego nowa deklaracja w kolejnym roku nie jest wymagana.

3. Jednorazowa, bezzwrotna opłata wpisowa jest obowiązkowa dla nowych gimnastyczek oraz dla gimnastyczek, które wznawiają uczęszczanie na zajęcia po przerwie - wynosi 150 zł w sezonie 2023/2024 (wrzesień 20232-sierpień 2024). Opłatę wpisową dla nowych gimnastyczek należy uiścić najpóźniej w drugim miesiącu uczęszczania dziecka na zajęcia do Studia Gwiazd do 5-tego dnia danego miesiąca. Opłatę wpisową dla gimnastyczki wznawiającej zajęcia po przerwie należy uiścić w pierwszym miesiącu zajęć do 5-tego dnia danego miesiąca.

4. Płatność za zajęcia z gimnastyki artystycznej opłacana jest wyłącznie na konto bankowe za dany miesiąc “z góry” - pod koniec poprzedniego miesiąca, lub do 5 dnia danego miesiąca (liczy się data wpływu środków na konto bankowe). Aktualny numer konta podany jest na stronie www.studio-gwiazd.pl - w zakładce Cennik. W przypadku opóźnienia - płatność dokonana do 15 tego dnia danego miesiąca obowiązuje cennik z podwyższoną kwotą płatności + 20zł za każdy miesiąc.
Kwota płatności miesięcznej w roku szkolnym jest stała, bez względu na ilość przypadających zajęć w miesiącu.
Wyjątek stanowią:
* miesiąc, w którym przypadają Ferie Zimowe - 50% opłaty miesięcznej
* Lipiec - opłata wakacyjna 50 zł
* Sierpień - opłata wakacyjna 50 zł
Opłata wakacyjna rezerwuje miejsce dziecku na zajęciach w kolejnym roku szkolnym, potwierdza chęć kontynuowania zajęć w Studiu Gwiazd i pokrywa stałe koszty, konserwacji, przechowywania, czyszczenia sprzętów itp. W przypadku nieopłacenia opłaty wakacyjnej dziecko może kontynuować zajęcia od września po ponownym opłaceniu opłaty wpisowej.

5. Poniesiona opłata miesięczna nie podlega zwrotowi, ani nie przechodzi na kolejny miesiąc w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach (w tym także z powodu choroby, kontuzji czy wyjazdu).
W przypadku udokumentowanej nieobecności dziecka powyżej jednego miesiąca (np. zaświadczenie lekarskie o kontuzji lub chorobie przewlekłej) Rodzic płaci za miesiąc 50zł jak za opłatę wakacyjną rezerwującą miejsce dla dziecka na zajęciach.
Nieobecności dziecka na zajęciach nie można odpracować w innym dniu lub w innym mieście (wyjątek stanowią zawodniczki z Chorzowa jadące na zawody w sobotę).

6. Opłata miesięczna za zajęcia gimnastyki artystycznej jest stała.
Przy płatności o czasie do 5 dnia danego miesiąca (liczy się data wpływu na konto) opłata wynosi:
- zajęcia 1x w tygodniu 180 zł,
- zajęcia 2x w tygodniu 250 zł,
- zawodniczki 1 x w tygodniu 230zł, - dotyczy tylko miast, które mają zajęcia 1 raz w tygodniu
- zawodniczki 2 x w tygodniu 280 zł,
Opłata za jednorazowe zajęcia próbne wynosi 50 zł (możliwe jest skorzystanie z dwóch zajeć próbnych)
Opłata wpisowa wynosi 150 zł.
Opłata wakacyjna wynosi 50zł za 1 miesiąc.
Płatności o terminie – od 6 dnia danego miesiąca (liczy się data wpływu na konto) opłata wynosi:
– zajęcia 1x w tygodniu 200 zł,
- zajęcia 2x w tygodniu 270 zł,
- zawodniczki 1 x w tygodniu 250 zł,
- zawodniczki 2 x w tygodniu 300zł,
W przypadku nieopłacenia zajęć w danym miesiącu do 15tego dnia, dziecko nie zostanie wpuszczone na kolejne zajęcia.

7. Zajęcia miesięczne odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, który w Studio Gwiazd trwa od września do czerwca. Zajęcia nie odbywają się w dniach wolnych (święta kościelne, narodowe, dni wolne od zajęć szkolnych wg harmonogramów szkół, w których odbywają się zajęcia, egzaminy ósmoklasisty, matury, festyny organizowane przez szkoły itp.), dni te nie są odpracowywane.
W przypadkach losowych lub choroby trenera prowadzący zajęcia poinformuje o możliwości odpracowania zajęć.

8. KONTAKT: Rodzice zobligowani są do posiadania zainstalowanej w telefonie aplikacji WhatsApp, poprzez którą Studio Gwiazd przekazuje wszystkie niezbędne aktualizacje dotyczące zajęć. Kontakt Rodzica zostanie dodany do odpowiedniej grupy. Wiadomości na grupie publikowane są tylko przez Administratora grupy. Grupa nie służy do publikowania próśb i ogłoszeń Rodziców. Informacje ogólne dostępne są również na stronie www.studio-gwiazd.pl, na portalach społecznościowych: Facebook: Studio Gwiazd – Gimnastyka Artystyczna; Instagram: Studiogwiazd_rg, mail: kontakt@studio-gwiazd.pl, Telefon: 509 290 063 – Właściciel Studio Gwiazd Dorota Kardyka, 509 657 151 – Właściciel Studio Gwiazd Anita Malinowska

9. Gimnastyczka zobowiązana jest:
• przyjść 10 minut przed zajęciami, stawić się na zbiórce w celu rozłożenia mat treningowych, a po zakończonych zajęciach pomóc je złożyć i schować,
• skorzystać z toalety przed zajęciami,
• być uczesana w kok - włosy gładkie, spięte w kucyk i zawinięte wysoko na czubku głowy, spięte gumkami – brak spinek, klamerek, opasek,
• być ubrana w czarny strój treningowy - jest możliwość zakupienia stroju firmowego Studia Gwiazd, 2-3 razy do roku,
• ściągnąć biżuterię (kolczyki, łańcuszki, bransoletki, pierścionki, opaski),
• przed wejściem na maty treningowe zmienić skarpetki na czarne, czyste,
• posiadać obuwie zamienne (kapcie/klapki) umożliwiające przejście z szatni na salę lub do toalety,
• posiadać odpowiednie (zaakceptowane przez trenera) i podpisane przybory gimnastyczne (skakanka, obręcz, poduszki do rozciągania)- można zakupić przybory w Studiu Gwiazd,
• brać czynny udział w zajęciach zachowując ogólne zasady bezpieczeństwa i kultury osobistej,
• wykonywać polecenia trenerów oraz nieopuszczać miejsca zajęć bez zgody trenera,
• zgłosić problemy zdrowotne lub kontuzje,
• dbać o powierzony sprzęt oraz maty treningowe, za jakiekolwiek ubrudzenie lub uszkodzenie mat przez dziecko odpowiada Rodzic,
• na miejsce zajęć nie przynosić posiłków oraz kolorowych i słodkich napojów,
• przed treningiem nie jeść godzinę wcześniej (ze względu na intensywność ćwiczeń)

10. Gimnastyczka nie może korzystać z telefonu komórkowego lub innych elektronicznych urządzeń podczas zajęć. Nie może robić zdjęć lub nagrywać dźwięku lub filmów w szatni oraz w sali treningowej.
Rodzice / Opiekunowie nie mogą robić zdjęć / nagrywać treningów / dźwięku bez zgody trenera.

11. W związku z sytuacją epidemiologiczną i COVID-19 Rodzic/Opiekun w trakcie treningu nie może przebywać na terenie szkoły, sali treningowej, czy szatni.

12. Każda gimnastyczka jest zobowiązana posiadać aktualną polisę NNW.

13. Studio Gwiazd nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zostawienie, zniszczenie przyborów, ubrań lub innych rzeczy osobistych przez gimnastyczkę, za wypadki wynikające z niestosowania się do zaleceń instruktora lub wynikające ze złego stanu zdrowia, za szkody wyrządzone przez gimnastyczkę w trakcie zajęć, za rzeczy pozostawione w szatni czy na sali treningowej bez opieki - dotyczy to treningów, zawodów, pokazów, warsztatów oraz obozów itp.

14. Trener może odmówić gimnastyczce udziału w zajęciach, jeżeli zauważy chorobę, przeziębienie, nieprawidłowe zachowanie, brak przygotowania do zajęć (niespięte włosy, brak stroju sportowego, brudne skarpetki lub ich brak), brak opłaty za trening.

15. Gimnastyczka uczestnicząca w zajęciach Studia Gwiazd:
• w trakcie treningu poznaje i wykonuje odpowiednią rozgrzewkę,
• poznaje i wykonuje ćwiczenia aerobowe (wzmocnienie i kondycja),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia anaerobowe (zwiększenie mięśni),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia oporowe (zwiększenie siły),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia izometryczne (rozwijanie mięśni),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia izotoniczne (wydłużanie, kurczenie mięśni),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia giętkości ( rozciąganie mięśni, zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
• poznaje i wykonuje ćwiczenia akrobatyczne,
• poznaje i wykonuje ćwiczenia równowag, piruetów i skoków z gimnastyki artystycznej,
• uczy się gracji, rytmiki oraz poznaje elementy tańca oraz baletu,
• uczy się odpowiedniego żywienia młodych sportowców,
• uczy się współzawodnictwa oraz samodyscypliny,
• uczy się ćwiczeń z przyborem ( skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka ) odpowiednio do wieku i umiejętności,
• nabiera prawidłowej postawy ciała,
• nawiązuje znajomości i przyjaźnie na długie lata.

16. W Studiu Gwiazd dziewczynki dzielą się na GIMNASTYCZKI – dziewczynki trenujące rekreacyjnie jeden lub dwa razy w tygodniu oraz ZAWODNICZKI - dziewczynki trenujące rekreacyjnie, które jeżdżą na zawody Klubowe, Ogólnopolskie, Międzynarodowe - reprezentujące Studio Gwiazd.

17. Zawodniczki obowiązuje dodatkowy Regulamin Zawodniczek dostępny na stronie www.studio-gwiazd.pl, inny Cennik oraz godziny zajęć.

18. Gimnastyczka uczestnicząca w zajęciach Studia Gwiazd może doskonalić swoje umiejętności podczas warsztatów, półkolonii, obozów lub innych wydarzeń organizowanych przez Studio Gwiazd.

19. Podstawą do reprezentowania Studia Gwiazd podczas wydarzeń, pokazów oraz zawodów sportowych jest zaangażowanie, frekwencja oraz umiejętności gimnastyczki.

20. Rodzic/opiekun jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi informacjami i regulaminami dostępnymi na stronie www.studio-gwiazd.pl i przed pierwszymi zajęciami dostarczyć wypełnioną i podpisaną Deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach.

21. Rodzic/opiekun nie może podważać autorytetu trenera w obecności dzieci oraz innych rodziców.

22. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy w razie nagłej kontuzji / urazu oraz wezwania pogotowia ratunkowego. Gimnastyka artystyczna jest sportem urazowym, dlatego rodzic przyjmuje do wiadomości możliwość urazu dziecka podczas treningu (zwichnięcie, skręcenie, złamanie, powierzchowne rany i otarcia, siniaki itp.) i nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń względem Studia Gwiazd oraz trenerów.

23. Rodzice są zobowiązani do bieżącego sprawdzania informacji dostępnych na grupie WhatsApp i uważnego ich czytania w celu uniknięcia zbyt wielu pytań do trenerów.

24. Nieprzestrzeganie Regulaminu Studia Gwiazd może skutkować skreśleniem dziecka z listy gimnastyczek Studia Gwiazd bez możliwości zwrotu poniesionych już opłat.